Bestuursbesluit Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Namens het bestuur willen wij alle leden en ouders van jeugdleden op de hoogte brengen van een bestuursbesluit. Op de algemene ledenvergadering van 13 september 2016, is aan de aanwezige leden de mening gevraagd over de verplichtstelling van een VOG voor kaderleden. De meerderheid van de aanwezige leden heeft zich hier positief over uitgelaten.
Na deze peiling heeft het bestuur het besluit genomen om over te gaan tot het verplichtstellen van een VOG voor onze kaderleden, (jeugd) trainers en de kampcommissieleden. De laatste maanden is het door het bestuur uitgewerkt.
Vanuit het NOC*NSF en de KNKV wordt het gestimuleerd om, als sportvereniging, een standpunt in te nemen én er een actief beleid op te maken, om er voor te zorgen dat (jeugd)spelers in een veilige omgeving hun sport uit kunnen oefenen.
Het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het onderschrijven van de gedragsregels voor sportbegeleiders, die zijn opgesteld door het NOC*NSF, zijn de daadwerkelijke acties die we als bestuur onder jullie aandacht willen brengen.


Vanaf volgend jaar, willen wij dat al onze vrijwilligers, die veel in contact komen met jeugdleden, een recente VOG kunnen overleggen. ( 3 – 5 jaar oud)
Voor het huidige bestuur, alle huidige trainers, leden van de technische commissie en kampcommissie, is op dit moment een VOG aangevraagd. Bij het nieuw aanstellen van mensen die tot deze groepen behoren, zullen we aandacht vragen voor onze gedragsregels en een VOG aanvragen.
Als vereniging, willen wij er alles aan doen om een ieder zijn/ haar sport uit te oefenen in een veilige omgeving. Indien je, als (jeugd) lid/ - speler in een situatie komt die je als heel vervelend ervaart kun je hierover in contact treden met onze vertrouwenspersoon. Deze kan zich eventueel wenden tot de KNKV, om daar advies in te winnen betreffende bepaalde kwesties, die om actie vragen.
Onze vertrouwenspersoon is Suzanne Barendregt - van de Vorst.
Mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
GSM: 0614953636

De gedragsregels voor sportbegeleiders, die wij als vereniging, onderschrijven:
•    De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
•    De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
•    De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
•    Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
•    De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
•    De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
•    De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
•    De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
•    De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
•    De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
•    In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Uitgebreide documentatie over dit onderwerp is terug te vinden op de site van het NOC*NSF via onderstaande link.
http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag

 
 

Sponsoring